Wijzigingen indexatie Vlaamse huurwetgeving in 2019

Het is je misschien niet dadelijk opgevallen, maar er is iets veranderd aan de indexatieberekening. Dit is sinds de inwerkingtreding van het nieuwe Vlaamse woninghuurdecreet voor de huurcontracten, afgesloten vanaf januari 2019.
Deze berekening van de jaarlijkse indexatie zal niet langer meer gebeuren op de maand voorafgaand op de ondertekening van de huurovereenkomst maar wel op de maand voorafgaand aan de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.
Wil je correct blijven indexeren dat moet je deze datums goed in het oog houden.

Welk indexcijfer gebruiken?

Door deze kleine verandering, maakt het de berekening en de opvolging toch wat complexer voor de verhuurder.  Dit zorgt er ervoor dat je het aanvangsindexcijfer uiteraard nog niet kent op het ogenblik dat het huurcontract getekend zal worden. Hiervoor moet je dus een ander indexcijfer gebruiken voor de contracten die reeds afgesloten zijn voor 2019, dan voor diegene die in 2019 of daarna pas gestart zijn.

Voorbeeld berekening indexatie vanaf 2019

Een huurcontract werd gesloten in augustus 2019 en trad in werking op 1 oktober 2019, met een huurprijs van 750 euro.  Tot op het einde van de overeenkomst:

  • Zal de basishuurprijs 750 euro blijven.
  • Zal het aanvangsindexcijfer dat van september 2019 zijn. (en dus niet dat van juli 2019)
  • Zal het nieuwe indexcijfer dat van de maand september zijn.

Automatisch indexeren?

Heb je als verhuurder wel wat andere belangrijkere dingen aan je hoofd, dan te puzzelen met deze datums? Informeer je dan even hoe dit anno 2019 ook automatisch kan opgevolgd worden. Index@work, is een software die je hiermee kan helpen.
Deze zal je tijdig reminders geven welk huurcontract geïndexeerd mag worden. Ook zorgt hij voor een correcte berekening en een vlotte communicatie naar je huurder. Wil je ook hulp voor je betalingsopvolging? Dan kan je heel eenvoudig de banktransacties inlezen. Hierna vertelt het programma jou wie er achterstal heeft en helpt je deze correct op te volgen.